Bilgi Edinme

SIKÇA SORULAN SORULAR

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

www.ndk.gov.tr adresinde “Mevzuat” bölümünden;

• Kanunlar

• Tüzükler

• Yönetmelikler

• Yönergeneler

• Usul ve Esaslar

• Kılavuzlar olmak üzere NDK tarafından yayımlanan mevzuat dokümanlarına ulaşılabilmektedir. NDK tarafından hazırlanan ve dış görüşe sunulan mevzuat dokümanları da Taslak Yönetmelikler altında yer almaktadır.

www.ndk.org.tr adresinde https://www.ndk.org.tr/teknik-bilgi-ve-kilavuzlar bölümünde radyasyon güvenliği kapsamında ilgili tüm hususlara ilişkin kılavuzlar yer almaktadır.

Acil durum bildirimi, 444 635 6 NDK İletişim Merkezi menülerinden "1" tuşlanarak yapılabilir.

TENMAK (Mülga TAEK) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile görüşülmesi gerekmektedir.

İletişim : ANAEM, TAEK Beşevler Yerleşkesi Beşevler, ANKARA Telefon: (312) 212 62 30


Radyasyondan korunmada temel güvenlik standartlarını yapılan işin niteliklerine göre uygulayacak, bu alandaki eğitim ve deneyimi lisanslama aşamasında Kurum tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişidir.

• Tesisin, sistemlerin, çalışanların ve hastaların radyasyon ölçümleri için uygun cihazların bulundurulmasını, kullanılmasını ve mevcut cihazların gerekli kalibrasyonlarının yapılmasını sağlamak,

• Tesiste radyasyondan korunma ile ilgili ölçüm programlarını hazırlamak ve uygulamak,

• Radyasyon kaynaklarının emniyeti ve radyasyon güvenliğine ilişkin standart ve mevzuatın uygulanması için lisans sahibi ile birlikte yerel talimatları hazırlamak, hazırlanan planlar doğrultusunda çalışanları bilgilendirmek, uygulanmasını sağlamak ve tehlike veya kaza durumu için "Tehlike Durum Planını hazırlamak, planda belirtilen hususlarla ilgili tatbikatları yapmak ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak

• Radyasyon alanlarına uygun ikaz etiketleri, çalışma talimatları ve kaza durumu müdahale planını kolayca görülecek yerlere asmak,

• Yeni radyasyon kaynakları ve/veya cihazların seçimi ile radyasyon alanlarının planlanmasında radyasyon güvenliği kriterlerinin uygulanmasını sağlamak,

• Radyasyon kaynaklarının emniyetini ve güvenliğini sağlamak, sızıntı testini, depolanmasını ve takibini yapmak,

• Radyoaktif atıkların yönetimi için gerekli işlemleri yürütmek, zorunlu nedenlerle tesis içinde geçici olarak depolanmak durumunda kalan kapalı radyoaktif kaynakların emniyetini ve güvenliğini sağlamak

• Radyasyon görevlileri ve ziyaretçiler için radyasyon güvenliği ile ilgili önlemler almak,

• Radyasyon görevlilerinin radyasyondan korunma konusunda eğitiminde görev almak.

Radyasyon görevlisi, görevi gereği radyasyon alanında (denetimli ve gözetimli alanlarda) çalışan, normal çalışma koşullarında halk için verilen yıllık doz sınırı üzerinde (1 mSv/yıl) radyasyon dozuna maruz kalma olasılığı bulunan ve düzenli olarak aldıkları radyasyon dozu seviyesinin belirlenmesi gereken kişi olarak değerlendirilmektedir.

Yıllık doz sınırları sağlığa zarar vermeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak, Kurum tarafından radyasyon görevlileri ve toplum üyesi kişiler için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yıllık toplam doz aynı yıl içindeki dış ışınlanma ile iç ışınlanmadan alınan dozların toplamıdır. Kişilerin, denetim altındaki kaynaklar ve uygulamalardan dolayı bu sınırların üzerinde radyasyon dozuna maruz kalmalarına izin verilemez ve bu sınırlara tıbbi ışınlamalar ve doğal radyasyon nedeniyle maruz kalınacak dozlar dahil edilemez.

Radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv’i, herhangi bir yılda ise 50 mSv’i geçemez.

Toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda 1 mSv’i geçemez. Özel durumlarda; ardışık beş yılın ortalaması 1 mSv olmak üzere yılda 5 mSv’e kadar izin verilir.

Maruz kalınacak yıllık dozun 1 mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

Denetimli Alanlar: Radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10’undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.

Gözetimli Alanlar: Radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin aşılma olasılığı olup, 3/10’unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği kapsamına giren radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum’dan lisans alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

Lisansa esas yükümlülükler, radyasyon kaynağı için lisans başvurusunun yapılması ile başlar ve radyasyon kaynağının bertarafının yapılması ile sona erer.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği kapsamına giren radyasyon kaynaklarının;

Radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması ve ithalatı ihracatı ve taşıması (açık kaynak, kapalı kaynak), imalat veya bakım ve onarım (radyoaktif kaynak içeren cihaz ve x-ışını cihazları), üretimi (açık kaynak) için Nükleer Düzenleme Kurumu‘ndan lisans alınması zorunludur.

Radyasyon üretmeyen ve/veya radyoaktif kaynak içermeyen cihazlar NDK lisansı kapsamında değildir. Bu cihazlar için lisans/izin belgesi düzenlenmez.

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümleri gereği normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki bir noktada doz hızı 1 pSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan televizyon, monitör gibi görüntü veren katot ışını tüpleri veya 30 kV'un altında gerilimle çalışan diğer elektrikli cihazlar ve bu koşullar dışında kalan ve radyoaktif madde içermeyen fakat iyonlaştırıcı radyasyon yayan;

 • Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen,
 • Normal çalışma koşullarında, yüzeyinden 10 cm uzaklıkta herhangi bir noktadaki doz hızı 1 pSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmayan

X-ışını, katot ışını tüpü ve benzer düzenekler, yukarıdaki iki koşulun bir arada sağlanması halinde Kuruma bildirim yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla Yönetmelik hükümlerinden muaf kılınmıştır.

Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13/5/1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, yukarıda bahsedilen koşullardan “Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülen” hükmünü karşılayacak şekilde, elektrikli cihazlar için ilgili yetkili kuruluş tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşuluyla söz konusu cihazların Yönetmeliğin 5. madde hükümleri doğrultusunda bildirim yükümlülüğü devam ederek lisanslama işleminden muaf tutulacaktır.

Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS) olma niteliklerini taşıyan ve Kuruluş yetkilisi tarafından görevlendirilmiş kişi tarafından yapılmalıdır. RKS veya RKS olacak kişi dışındaki kişiler tarafından yapılan başvurular reddedilir.

Faaliyetin türüne göre RKS olacak kişide aranan nitelikler değişiklik gösterir. Faaliyet türüne göre aranan niteliklere https://ndk.org.tr internet sayfamızdaki ilgili menüden

> Hizmetlerimiz > Radyasyon Kaynakları İşlemleri > Lisanslar veya https://www.ndk.org.tr/lisans-radyasyon-uygulamalari adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.tenmak.gov.tr adresinden aşağıdaki seçenekleri seçerek ulaşabilirsiniz.

> Hizmetlerimiz > Sınav Programı (https://www.tenmak.gov.tr/hizmetlerimiz/ornek-hizmet/kurs-ve-sinav-hizmetleri.html)

Kamu kurum ve kuruluşlarında kuruluş yetkilisi; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla resmi yazışmalara imza atma yetkisine sahip kişidir.

Tüzel özel kişilerde (şirketler vb.) ise, tüzel kişilik adına resmi yazışmalara ve taahhütnamelere imza atmaya yetkili kişidir.

Radyasyon kaynaklarının her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için NDK’dan lisans alınması zorunludur. Lisans işlemleri tamamlanmadan radyasyon kaynağı/cihazın kullanılmaması gerekmektedir.

Kurumumuzca yapılacak değerlendirme sonucuna göre veya lisans işlemleri tamamlanmaksızın faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 75 inci maddesi hükmünün uygulanması söz konusu olacaktır.

Yapacağınız işlem için gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra E- devlet üzerinden başvuru yapınız. E-devlet başvuru sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/nukleer-duzenleme-kurumu ulaşabilirsiniz.

Radyasyon Kaynakları/Uygulamaları/Faaliyetleri/Tesislerine İlişkin Lisans, İzin, Onay hizmetleri E-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Bu hizmetler:

3.9.1. Nükleer Düzenleme Kurumu/Radyoloji, Radyoterapi, Diş, RIA Lab, Endüstri, Araştırma, Güvenlik vb. Uygulamalar Lisanslanması

3.9.2. Nükleer Düzenleme Kurumu/Lisans Belgeleri Üzerinde Yapılacak Değişiklik ile Kayıp Belgenin Yeniden Düzenlenmesi

3.9.3. Nükleer Düzenleme Kurumu/Radyoloji, Radyoterapi, Diş, RIA Lab, Endüstri, Araştırma, Güvenlik vb. Uygulamalar Lisanslarının Vize Edilmesi

3.9.4. Nükleer Düzenleme Kurumu/RSGD Lisans Sorgu

3.9.5. Nükleer Düzenleme Kurumu/Radyoloji, Radyoterapi, Endüstriyel Radyografi/Radyoskopi Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

3.9.6. Nükleer Düzenleme Kurumu/Radyasyon Kaynaklarıyla Yapılan Çalışmalara İlişkin Lisans Sorgulaması

3.9.7. Nükleer Düzenleme Kurumu/Nükleer Tıp Ünitesi, Yataklı Tedavi Üniteleri, Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretim, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesisleri İçin Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

3.9.8. Nükleer Düzenleme Kurumu/Lisanslı Nükleer Tıp Üniteleri, Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretim, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesisleri İçin Revize Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

3.9.9. Nükleer Düzenleme Kurumu/Nükleer Tıp Üniteleri ile Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretimi, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesis Lisanslarının Vize Edilmesi

3.9.10. Nükleer Düzenleme Kurumu/İmalat/Bakım/Onarım vb. Odaları İçin Zırhlama Uygunluk Raporu Verilmesi

3.9.11. Nükleer Düzenleme Kurumu/Lisanslı Nükleer Tıp Üniteleri ile Radyoizotop ve Radyofarmasötik Üretimi, Hızlandırıcı, Işınlama vb. Tesis Lisanslarında Kapsam Değişikliği Yapılması

Faaliyetin türüne göre LİSANS BAŞVURU TÜRÜ, ÖN KOŞULLARI ve lisans işlem için başvurularda istenilen bilgiler ve belgeler değişiklik göstermektedir. Başvurularda gerekli belgelere https://ndk.org.tr internet sayfamızdaki ilgili menüden

> Hizmetlerimiz > Radyasyon Kaynaklarına İlişkin İşlemler > Lisanslar veya https://www.ndk.org.tr/lisans-radyasyon-uygulamalari adresinden ulaşabilirsiniz.


Aynı adreste faaliyet gösterecek cihazlar için, lisanslamayla ilgili aynı tür başvuru yapılacak ise, bu başvuruyu bir defada ve bir oturum altında yapabilirsiniz.

Eğer başvuru ücreti ödenmemiş ise, eski başvuruyu yok sayıp yeni bir başvuru oluşturabilirsiniz.

Eğer başvuru ücreti ödenmiş ise eksik olan evrakları posta ile Kurumumuza gönderebilirsiniz.

İletişim bilgileri için Bakınız 1.1.

Aynı adreste faaliyet gösterecek cihazlar için, lisanslamayla ilgili aynı tür başvuru yapılacak ise, bu başvuruyu bir defada ve bir oturum altında yapabilirsiniz.

Başvuru formlarına Kurumumuz müdahale edememektedir. 3.12’deki adımları izleyebilirsiniz.

Devir/satın alan kuruluş söz konusu cihaz için lisans başvurusunda bulunmalıdır. Bakınız 3.9.1.

 • Hızlandırıcı tesisleri
 • Radyoizotop üretim veya radyofarmasötik hazırlama tesisleri
 • Radyoterapi uygulamalarının yapıldığı tedavi odaları
 • Nükleer tıp uygulamalarının yapıldığı PET, PET/CT ve yataklı tedavi üniteleri
 • Endüstriyel uygulamaların yapıldığı kapalı alanlar
 • Radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi yapmak amacıyla kurulan alanlar

için lisans başvurusu yapılmadan önce zırhlama uygunluk raporu alınması gereklidir.

 • Nükleer tıp uygulamalarının yapıldığı SPECT ve SPECT/CT üniteleri
 • Radyoterapi uygulamalarında simülasyon cihazlarının bulunduğu odalar
 • Radyoloji uygulamalarının yapıldığı odalar

için lisans başvurusu yapılmadan önce zırhlama uygunluk raporu alınması gerekli olmamakla birlikte kuruluş tarafından talep edilmesi halinde başvuruda bulunulur.

Geçerli B tipi taşıma kabı sertifikası olmayan cihazların kullanımına izin verilmemekte olup bu kapsamdaki cihazlara ilişkin;

 • İlk lisans, lisans vize-yenileme, lisans bilgi/belge değişikliği,
 • Cihazların devir/teslim işlemleri,
 • Cihazlara yüklenmek üzere radyoaktif kaynak ithali ve kaynak değişimi

İşlemleri yapılmayacaktır.

Bu doğrultuda söz konusu cihazların ve içerisinde bulunan radyoaktif kaynakların;

Atık işlemi görmek üzere TENMAK Radyoaktif Atık Koordinatörlüğüne teslim edilmesi ve akabinde atık teslim tutanağı suretinin veya Menşei ülkeye iadesi (ihraç izni alınarak) ve akabinde gümrükten yurtdışına çıkış yapıldığını gösterir belgenin (konşimento) lisans belgesi asılları ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte söz konusu cihazların ve içerdikleri radyoaktif kaynakların, Mülga TAEK Radyoaktif Atık Yönetimi Daire Başkanlığına teslimi ve menşei ülkeye iadesi işlemleri haricinde, ihracatına ve taşınmasına da izin verilmeyecektir.

Radyasyon kaynaklarının bulundukları uygulama veya tesisten, bakım-onarım amacıyla sökülerek/alınarak başka bir yere (atölye/tesis) taşınmasını ve bu adreste bakım-onarım yapılmasını sağlayacak kuruluşların Kurumumuzdan lisans almış olması zorunludur. Söz konusu X-ışını cihazlarıyla ilgili test, bakım, onarım vb. işlemlerin Kuruluşunuz bünyesindeki atölye, tesis gibi bir alanda yapılması halinde https://ndk.org.tr/tr internet adresinde sırasıyla;

 • "Online İşlemler"
 • "E-NDK Hizmetleri"
 • "Radyasyon Kaynakları / Uygulamaları / Faaliyetleri / Tesislerine İlişkin Lisans, İzin, Onay ve Denetim Hizmetleri"
 • "İmalat/Bakım/Onarım, Sökme/Taşıma, İthalat/ İhracat ve Taşıma Faaliyetlerinin Lisanslanması"

seçilerek yönlendirilecek olan e-devlet sayfası üzerinden lisans başvurusu yapılması gerekmektedir.

Radyasyon kaynakları ile faaliyet gösteren geçerli lisans sahibi kuruluşa ait cihazların bulunduğu adreste/tesiste ve lisans sahibi kuruluşun gözetiminde olması koşuluyla bakım-onarım yapacak kuruluşların Kurumumuzdan lisans alması zorunlu değildir.

Kullanma ve bulundurma lisansı almış kuruluşlar bünyesinde X-ışını cihazlarıyla ilgili test, bakım, onarım vb. işlemler lisans alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak söz konusu işlemlerin kullanma ve bulundurma lisansı olmayan kuruluşlarda yapılmaması gerekmektedir.

Her türlü bakım-onarım-test çalışmalarının, eğitimli personel tarafından yapılması, çalışmalar esnasında radyasyon ölçüm cihazı veya alarmı dozimetre kullanılarak, radyasyon doz hızının ve çalışmalar süresince maruz kalınan dozların ölçülmesi, ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınarak yıllık doz sınırlarının altında kalınacak şekilde (mümkün olan en az doz) çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Yıllık maruz kalınacak toplam dozun takibi için ayrıca kişisel dozimetre hizmeti alınabilir.

Öte yandan, x-ışını cihazları elektrik ile çalışır, çalıştığı süre içerisinde radyasyon üretir, radyoaktif kaynak içermez, etraftaki nesneleri radyoaktif olmasına sebep olmaz. Bu nedenle depoda bekletildiği veya tesisin faaliyetinin sonlandırılması nedeniyle kullanılmadığı durumlarda bu tip cihazlar için lisans alınması zorunlu değildir. Ancak bu durumda, faaliyet gösterilen alanın sorumlusu olan kişinin lisans sahibi olmaması nedeniyle bu alanlarda bakım onarım sonrası test işlemleri (cihaz çalıştırılmamalı) yapılmamalıdır.

Gerekli olması halinde, bu tip cihazların, yerinden sökülerek lisans alacağınız tesise taşınması, bakım-onarım-test işlemlerinin yapılması akabinde, cihaz sahibine teslim edilmesi gerekmektedir.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği hükümleri gereğince; iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının her türlü amaçla kullanımı ve bulundurulması için Kurumumuzdan lisans alınması zorunludur.

Öte yandan, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince; radyoaktif madde içermeyen ve normal çalışma koşullarında 30 kV'nin üzerinde gerilimle çalışan cihazlar;

 • Normal çalışma koşullarında ulaşılabilen herhangi bir yüzeyinden 10 cm mesafedeki bir noktada doz hızı 1 p,Sv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmaması,
 • Muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak, kullanılması uygun görülmesi

koşullarının her ikisini de bir arada sağlandığının Kurumumuzca değerlendirilmesi halinde, bildirim yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla Yönetmeliğin lisanslamaya ilişkin hükümlerinden muaf kılınabilmektedir.

Bu doğrultuda; bahsi geçen cihazın lisanslamadan muafiyetine ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile Kurumumuza başvuruda bulunulmalıdır.

Söz konusu cihazın muafiyet kapsamında değerlendirilebilmesi için; yetkili kuruluşlar (radyasyon kaynaklarının üretiminin yapıldığı ülkedeki düzenleyici kuruluşlar ya da düzenleyici kuruluşların yetkilendirdiği kuruluşlar) tarafından cihazın tüm yüzeylerinden 10 cm mesafede alınan doz hızı ölçümlerinin 1 gSv/h (0.1 mrem/h) değerini aşmadığını gösteren belgenin veya bu cihaz için düzenleyici kuruluşlar tarafından muaf tutulduğuna ilişkin belgenin (Örneğin Alman Federal Radyasyondan Korunma Ofisi -BfS- tarafından düzenlenmiş olan tip onayı belgesi) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın kV, mA değerleri, cihazın yüzeylerinde okunan doz hızı değerlerini içeren teknik dokümanların da gönderilmesi gerekmektedir.

Dozimetre zorunluluğu her uygulama türü için (endüstri, tıp, güvenlik vs.) değişiklik gösterir. https://ndk.org.tr/tr/ internet sayfasında “Hizmetlerimiz” başlığı altında lisans için istenen bilgi ve belgeler incelenmelidir.

Dozimetri hizmetleri Kurumumuz tarafından verilmemektedir. Dozimetri hizmeti Kurumumuz tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan alınmalıdır. Kurumumuz tarafından yetki verilen dozimetri hizmeti veren kuruluşlara ait bilgilere Kurumumuz web sayfasında yer alan Hizmetlerimiz > Radyasyondan Korunma İşlemleri > Yetkilendirilmiş Kuruluşlar (Radyasyondan Korunma) menü adımları ile açılan sayfadan (https://www.ndk.org.tr/yetkilendirilmis-kuruluslar-radyasyondan-korunma) ulaşılabilir.

24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde geçen “Doz Sınırlama Sisteminin Temel İlkelerinden “Optimizasyon” ilkesine göre; radyasyona maruz kalmaya sebep olan uygulamalarda, olası tüm ışınlanmalar için bireysel dozların büyüklüğü, ışınlanacak kişilerin sayısı, ekonomik ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak mümkün olan en düşük dozun alınması sağlanmalıdır. Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre; yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve teçhizat kullanılmalı, buna ek olarak denetimli alanlar içinde koruyucu giysi ve teçhizat kullanılması gerekliliğini gösteren uyarı işaretleri bulunmalıdır.

Kişisel koruyucu donanım; çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm malzeme, araç, gereç ve cihazları ifade eder.

İyonlaştırıcı radyasyondan korunmak için, radyasyon uygulaması, uygulamada kullanılan radyasyon kaynağının özelliği ile olası maruz kalma durumu göz önüne alınarak yapılan işin niteliğine uygun koruyucu donanım seçilir ve kullanılır.

Kişisel koruyucu donanımlar genellikle kişilere önemli ölçüde korunma sağlar. Koruyucu donanımların sürekli kullanıldıkları durumlarda dozlarda önemli oranda azalma sağladığı bilinmektedir. İşin yapılmasına engel teşkil etmeyen her durumda uygun koruyucu donanım muhakkak kullanılmalıdır.

Lisans sahibi ve radyasyondan korunma sorumlusu işin niteliğine uygun olan kişisel koruyucu donanımları belirleyerek yeterli sayıda temin etmek ve radyasyonla çalışanların kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Yapılan uygulamaya göre koruyucu donanımların hangi personel tarafından ne zaman ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin kullanma talimatları hazırlanmalı ve uygulanması sağlanmalıdır. Radyasyonla çalışanlar ise koruyucu donanımların aldıkları eğitime ve talimatlara uygun olarak kullanılmasından sorumludur. https://www.taek.gov.tr/tr/component/remository/func-%20startdown/1790/lang,tr-tr/?Itemi%20d=301

Tavsiye niteliğindeki oda boyutları aşağıda verilmektedir.

 • Periapikal Diş Röntgen Cihazları için oda boyutları 2 x 2 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Panoramik ve Volumetrik Diş Röntgen Cihazları için oda boyutları 2 x 2,5 m2’den küçük (kumanda ünitesinin oda dışında olması ve ışınlamanın oda dışından yapılması durumunda) olmamalıdır.
 • Tek tüplü röntgen cihazının oda boyutları 3 x 5 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Skopi cihazının oda boyutları 4 x 6 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Anjiyo cihazının oda boyutları 4,5 x 6,5 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Mamografi cihazının oda boyutları 2,5 x 3,5 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Kemik yoğunluk ölçüm cihazının oda boyutları 3 x 5 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Bilgisayarlı tüm vücut tomografi cihazının oda boyutları 4 x 5,5 m2’den küçük olmamalıdır.
 • Ayrıntılı bilgi için:

Tıbbi Radyoloji Uygulamalarının Yapıldığı Odaların Tasarımında Dikkat Edilecek Hususlara ve Zırhlama Koşullarına İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-007)

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

Lisans başvurusunun NDK tarafından uygun bulunması halinde, NDK/TENMAK görevlileri tarafından yerinde radyasyon kontrolü yapılır. Radyasyon kontrolünde; cihazın konumunun ve yerleşiminin uygunluğu tespit edilir, cihaz ve çevresinde radyasyon ölçümleri alınır, çalışma koşulları değerlendirilir, radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli unsurların mevcut olup olmadığı saptanır. NDK tarafından nihai değerlendirme yapılır ve sonucun olumlu bulunması halinde kuruluşa, cihazın kullanılmasına ve bulundurulmasına ilişkin lisans verilir.

Bununla birlikte, lisans bilgilerinizi

> E-devlet > NDK Lisans sorgulama

Adımlarını izleyerek kuruluş kodu ile takip edebilirsiniz. Kuruluş kodunuz, lisans numarasının KB’ den önce yazılı kısmıdır.

NDK görevlileri, yerinde radyasyon kontrolü yapmak üzere gelmeden önce kuruluşunuzu bilgilendirir.

RKS Yetkilendirme ve Yetkili Kişi Taahhütnamesi, gerekli alanlar doldurularak (Kuruluş Yetkilisi adı, soyadı, imza, Kuruluş adı ve adresi, RKS adı, soyadı, TC Kimlik No vs.) kuruluş yetkilisi ve RKS’nin ıslak imzası ile imzalanmış olarak Kurumumuza posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer gerekli belgeleri lisans başvuru işleminizi yaparken E-Devlet aracılığı ile görebilirsiniz.

 • Cihazın kurulumu eksiksiz bir şekilde yapılarak cihaz çalışır hale getirilmeli.
 • Radyasyondan korunma sorumlusu ve görevlileri cihaz başında bulunmalıdır.
 • Söz konusu cihaz cinsi için zorunlu olan koruyucu donanımlar temin edilmiş olmalıdır.
 • Dozimetre kullanımı zorunlu bir cihaz ise, dozimetri hizmeti temin edilmiş olmalıdır.

Lisans, verildiği haldeki koşulların değişmemesi şartıyla 5 yıl için geçerlidir.

 • Eğer mobil olmayan bir cihaz söz konusu ise bulunduğu yerde değişiklik yapılan cihaz ya da cihazlar için yeniden lisans başvurusu yapılmalıdır. Bakınız 3.9.1.
 • Eğer cihaz mobil ise Bakınız 6.15.

Lisans sahibi tarafından lisans koşullarında değişiklik olmadığının bildirilerek lisansın vize edilmesi için süre bitiminden önceki altı ay içerisinde vize ücreti Kurum hesabına yatırılarak istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvurulur. Süresi içinde yapılan başvurular, Kurum tarafından incelendikten sonra gerekirse yapılacak denetim sonucunda lisans belgesi vize edilir.

Kurumumuzca verilen, geçerli bir lisansın vize edilmesi için vize süre bitiminden önceki altı ay içerisinde vize işlemi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Vize başvurusu, Radyasyondan Korunma Sorumlusu tarafından yapılmalıdır. Yapacağınız işlem için gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra E-devlet üzerinden başvuru yapınız. E-devlet başvuru sayfasına www.türkiye.gov.tr ulaşabilirsiniz. Bakınız 3.9.3.

Faaliyetin türüne göre vize başvuruları için istenilen belgeler değişiklik göstermektedir. Başvurularda gerekli belgelere https://ndk.org.tr internet sayfamızdan aşağıda adımları takip ederek ulaşabilirsiniz.

> Hizmetlerimiz > Radyasyon Kaynaklarına İlişkin İşlemler > Lisanslar veya https://www.ndk.org.tr/lisans-radyasyon-uygulamalari

Vize süresinin geçirilmesi durumunda yeniden lisans başvurusu yapılması gerekmektedir. Bakınız 3.9.1.

Lisans Belgesi Değişikliği başvurusu, Radyasyondan Korunma Sorumlusu tarafından yapılmalıdır. Yapacağınız işlem için gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra E-devlet üzerinden başvuru yapınız. E-devlet başvuru sayfasına www.türkiye.gov.tr ulaşabilirsiniz. Bakınız 3.9.2.

 • Lisans sahibi Kuruluş unvanı aynı kalmakla birlikte, cihazın fiilen faaliyet gösterdiği Birim, Şube, Merkez, Poliklinik vb. bağlı bölümlerin unvanının değişmesi,
 • Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi,
 • Adres belediye vb. tarafından değiştirilmesi,
 • Mobil cihazların adresinin değişmesi durumlarında yapılmalıdır.

https://ndk.org.tr internet sayfamızdan ilgili menüleri seçerek

> Hizmetlerimiz > Radyasyon Kaynaklarına İlişkin İşlemler > Lisanslar veya https://www.ndk.org.tr/lisans-radyasyon-uygulamalari adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni RKS tarafından E-devlet üzerinden gerekli belgeler (Bakınız 3.10) ile birlikte lisans belgesi üzerinde değişiklik işlemi başvurusu yapılmalıdır. Cihazlardan vize başvurusu yapılması gerekenler var ise bunlarla ilgili, veni RKS, vize başvurularını yapmalıdır. Bakınız 3.9.2. ve 3.9.3.

Lisans sahibi kurum, kuruluş, şirket vb. unvanının değişmesi halinde eski lisans geçersiz hale geleceğinden E-devlet üzerinden veni lisans başvurusu yapılmalıdır. Bakınız 3.9.2.

Lisans sahibi kavramı, radyasyon kaynaklarıyla faaliyet yürütülmesi için NDK tarafından kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Verilen lisans, lisansın verildiği idari ve teknik koşulları kapsamakta olup lisans verilen gerçek veya tüzel kişilik de kuruluşun, dolayısıyla lisans sahibinin tanımlanmasında belirleyici hususlardandır.

Kişiler gerçek kişi ve tüzel olmak üzere 2’ye ayrılır. Lisansın verildiği koşullardaki gerçek veya tüzel kişiliğin değişmesi durumunda, lisans sahibinin değişmesi durumu söz konusu olduğundan yeniden lisans alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, muayenehanenin polikliniğe dönüşmesi, gerçek kişiden tüzel özel kişiliğe dönüşümün gerçekleşmesi nedeniyle yeniden lisans başvurusu yapılması gerekmektedir. Bakınız 3.9.1.

E-devlet üzerinden adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti ve diğer gerekli belgeler (Bakınız 3.10) ile birlikte lisans belgesi üzerinde değişiklik işlemi başvurusu yapılmalıdır. Bakınız 3.9.2.

Mobil cihazın bulunduğu adresin değişmesi durumunda lisans belgesi değişikliği başvurusu yapılmalıdır. E-devlet üzerinden gerekli belgeler (Bakınız 3.10) ile birlikte lisans belgesi üzerinde değişiklik işlemi başvurusu yapılmalıdır. Bakınız 3.9.2.

Lisansın geçerlilik süresi dolmadığı takdirde lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi işlemi yapılmalıdır. Bakınız 3.9.2.

 • Cihazın satış veya devrinin yapılması,
 • Cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması,
 • Cihazın hurdaya (HEK’e) ayrılması durumlarında yapılmalıdır.

Lisans belgesinin aslı ve cihazın satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçeyi Kuruma posta ile gönderilmelidir.

Lisansın iptal edilmiş olması, Kurum tarafından belirlenen hususlar yerine getirilinceye kadar lisans sahibinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Lisans sahibi radyoaktif kaynaklarını mahrecine veya atık işleme tesisine gönderir veya bir başka kişiye satar/devreder. Satış/devir işlemi; satış/devir yapılacak kişinin lisans almak üzere yaptığı başvurunun, Kurum tarafından uygun bulunması durumunda gerçekleşir.

Lisans belgesinin aslı ve cihazın depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe Kuruma posta ile gönderilmelidir.

Lisans belgesinin aslı ve hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti Kuruma posta ile gönderilmelidir.

Mobil cihazların farklı illere taşınması durumunda aşağıdaki linkte yer alan işlemlerin yapılması ve e-taşıma formunun doldurularak kayıt altına alınması gerekmektedir.

https://www.ndk.org.tr/e-tasima-islemleri

Bir kuruluş tarafından bir radyasyon kaynağı için alınan lisans başka bir kuruluşa devredilemez. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

Faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olan ve varsa Kurum tarafından belirlenen ek şartları sağlayan kuruluşlardan temin etmek gerekmektedir.

Lisans süresi içinde tesis sorumlusunun değişmesi halinde; lisans koşullarında değişiklik olmadığını belirten dilekçe ve yeni tesis sorumlusu tarafından doldurulmuş ilgili uygulamaya ilişkin başvuru formu ile Kuruma yazılı olarak bildirilir.

Kurum tarafından, söz konusu değişikliğe ilişkin kayıtlar güncellenir.

Kurumumuzca yapılacak değerlendirme sonucuna göre veya lisans işlemleri tamamlanmaksızın faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 24’üncü ve 25’inci maddeleri hükümlerinin uygulanması söz konusu olmaktadır.

X-ışını cihazlarının x-ışını tüpleri radyoaktif madde içermediğinden, bu tüpler radyoaktif maddeler için gerekli olan atık prosedürüne tabi olmayıp atık işlemleri TENMAK sorumluluğunda değildir. Ancak x- ışını tüplerinin Berilyum (Be) gibi kimyasal maddeleri içerebilmeleri nedeniyle, kimyasal atık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 Eylül 2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında lisans almış geri kazanım/bertaraf tesislerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Lisans üst yazısı ile birlikte gelen ek tablo lisans bilgilerinizi içermektedir. Eski lisans olan “sarı-mavi” renkli ve bandrollü lisans belgesi artık gönderilmemekle birlikte lisans bilgilerinizi ve geçerlilik tarihini e-devletten “RSGD Lisans Sorgu” arama sekmesine kurum başvuru kodunuzu girerek online sorgulayabilirsiniz.

Radyoaktif maddelerin ithalat, ihracat veya taşınması faaliyetleri, aşağıda belirtilen mevcut mevzuat uyarınca Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) düzenlemesine tabidir.

 • 5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği
 • 24.03.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • 08.07.2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği
 • 13.02.2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği
 • Radyasyon Kaynaklarının Yurda Girişi, Yurt Dışına Çıkışı, Transit Geçişi ve Taşınması Faaliyetlerinin Yetkilendirilmesin İlişkin Usul ve Esaslar
 • 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Radyoaktif maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ

Radyoaktif maddeler, tehlikeli madde sınıfına dâhil olmaları bakımından, radyoaktif maddelerin taşınması faaliyeti ayrıca, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca yürütülmekte olan tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin mevzuata tabidir.

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

Radyoaktif kaynakların ithal edilebilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) ithal izin alınması gerekir.

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

Bakınız 8.1 ve 8.3.

Eğitimler, TENMAK ve onaylı eğitim kuruluşlarından (www.tenmak.gov.tr adresinden Ürün ve Hizmetlerimiz-Hizmetlerimiz-Eğitim ve Sınav Hizmetleri-Onaylı Eğitim Kuruluşları) alınabilir. 9.5. Başvuruda gerekli olan belgeler nelerdir?

 • SRÖ ve TRÖ cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri (Faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olan ve varsa Kurum tarafından belirlenen ek şartları sağlayan kuruluşlardan temin etmek gerekmektedir.)
 • Radyasyon ölçüm cihazlarının geçerli kalibrasyon belgeleri (Faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olan ve varsa Kurum tarafından belirlenen ek şartları sağlayan kuruluşlardan temin etmek gerekmektedir.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında kuruluş yetkilisi; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla resmi yazışmalara imza atma yetkisine sahip kişidir.

Tüzel özel kişilerde (şirketler vb.) ise, tüzel kişilik adına resmi yazışmalara ve taahhütnamelere imza atmaya yetkili kişidir.

Yapacağınız işlem için gerekli bilgi ve belgeleri hazırladıktan sonra E-devlet üzerinden başvuru yapınız. E-devlet başvuru sayfasına www.türkiye.gov.tr ulaşabilirsiniz.

Radyasyondan Korunma İşlemleri yalnızca E-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Bu hizmetler:

9.4.1. Nükleer Düzenleme Kurumu/Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi

9.4.2. Nükleer Düzenleme Kurumu/Uluslararası Gözetim Şirketi Uygunluk Belgesi

Uygunluk belgesinin türüne göre başvurularda istenilen bilgiler ve belgeler değişiklik göstermektedir. Başvurularda gerekli belgelere aşağıdaki seçenekleri seçerek ulaşabilirsiniz.

//ndk.org.tr/tr/ internet sayfasından aşağıdaki seçenekleri seçerek ulaşabilirsiniz.

 Hizmetlerimiz  Radyasyondan Korunma İşlemleri

https://www.ndk.org.tr/dozimetri-hizmeti-verecek-kuruluslarin-yetkilendirilmesi

https://www.ndk.org.tr/uluslararasi-gozetim-sirketlerinin-yetkilendirilmesi

Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi için başvuru belgeleri:

- yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesi,

- yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru formu,

- Sabit ve taşınabilir radyasyon ölçüm (SRÖ, TRÖ) cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeler,

- SRÖ ve TRÖ cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri (24.3.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 16 uyarınca taşınabilir radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun TENMAK tarafından yapılması gereklidir.),

- Radyasyondan korunma görevlilerine ait ön lisans veya lisans diploma sureti, özgeçmiş ve RÖRK kursuna ait başarı belgeleri,

- SRÖ cihazlarının, karantina sahalarının ve geçici depolama kuyusunun tesis içerisindeki yerlerini gösterir krokiler.

Radyasyon Ölçümü Yapabilme Uygunluk Belgesi için başvuru belgeleri:

- Yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesi,

- Yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru formu,

- A tipi uluslararası gözetim şirketi belgesi,

- Radyasyon ölçüm görevlilerinin lisans diploması sureti, özgeçmiş ve RÖRK kursuna ait başarı belgeleri,

- Radyasyon ölçüm cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeleri,

- Radyasyon ölçüm cihazlarının geçerli kalibrasyon belgeleri (24.3.2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 16 uyarınca taşınabilir radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun TENMAK tarafından yapılması gereklidir.),

- Radyasyon ölçümü sırasında muhtemel radyoaktif malzeme tespit edilmesi durumlarını ve alınacak önlemleri, bu gibi durumlarda uygulanmak üzere; kontrolü yapılan emtianın özelliklerine göre atılacak adımları, irtibat kurulacak kişilerin unvanları, adres ve telefon numaraları ile diğer sorumlu kişilerle haberleşme sistemine ilişkin bilgi ve talimatları içeren Tehlike Durumu Planı.

Eğer başvuru ücreti ödenmemiş ise, eski başvuruyu yok sayıp yeni bir başvuru oluşturabilirsiniz.

Eğer başvuru ücreti ödenmiş ise eksik olan evrakları e-posta ile Kurumumuza gönderebilirsiniz.

İletişim bilgileri için Bakınız 1.1.


Başvuru formlarına Kurumumuz müdahale edememektedir. 9.6’daki adımları izleyebilirsiniz.

Devir/satın alan kuruluş söz konusu cihazın fatura bilgileri uygunluk belgesi başvurusuna eklenmelidir.

Uygunluk belgesi başvurusunun NDK tarafından uygun bulunması halinde, NDK görevlileri tarafından yerinde inceleme yapılır.

Yerinde incelemede (Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi için);

 • SRÖ cihazlarının uygun yere monte edilmiş ve çalışır durumda olduğunu ve geçerli kalibrasyon belgeleri,
 • TRÖ cihazlarının çalışır durumda olduğunu ve geçerli kalibrasyon belgeleri,
 • Karantina sahasının ve geçici depolama kuyusunun hazırlanmış olduğu,
 • Karantina sahasının girişine görünür bir şekilde “Dikkat! Radyoaktif Malzeme Karantina Sahası” ve geçici depolama kuyusunun üzerine görünür bir şekilde “Dikkat! Radyoaktif Malzeme Depolama Kuyusu” levhalarının asılmış olduğu,
 • “Radyasyon Uyarısı Durumunda Yapılması Gerekenler”in hazırlanmış ve SRÖ cihazının kontrol ünitesinin bulunduğu alanda asılmış olduğu,
 • Tesiste radyasyondan korunma görevlilerinin bulunduğu

belgelenir ve gösterilir.

Yerinde incelemede (Radyasyon Ölçümü Yapabilme Uygunluk Belgesi için);

 • Radyasyon ölçüm cihazlarının çalışır durumda olduğu ve geçerli kalibrasyon belgeleri,
 • Tehlike Durumu Planı kapsamında radyoaktif malzeme tespit edilmesi durumunda yapılacak işleri ve gerekli irtibat bilgilerini içeren talimatları,
 • Radyasyon ölçüm görevlilerinin bulunduğunu

belgelemek ve göstermek gereklidir.

NDK tarafından nihai değerlendirme yapılır ve sonucun olumlu bulunması halinde kuruluşa, Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi ya da Radyasyon Ölçümü Yapabilme Uygunluk Belgesi verilir.

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

NDK görevlileri, yerinde inceleme yapmak üzere gelmeden önce kuruluşunuzu bilgilendirir.

RKG Yetkilendirme ve Yetkili Kişi Taahhütnamesi, gerekli alanlar doldurularak (Kuruluş Yetkilisi adı, soyadı, imza, Kuruluş adı ve adresi, RKG adı, soyadı, TC Kimlik No vs.) kuruluş yetkilisi ve RKG’lerin ıslak imzası ile imzalanmış olarak Kurumumuza posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer gerekli belgeleri uygunluk belgesi başvuru işleminizi yaparken E-Devlet aracılığı ile görebilirsiniz.

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

Radyasyon ölçüm sistemi uygunluk belgesi (RÖSUB), verildiği haldeki koşulların değişmemesi şartıyla 2 yıl için geçerlidir.

 • Radyasyondan korunma görevlisinin değişmesi,
 • Radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyon belgelerinin yenilenmesi,
 • Radyasyon ölçüm cihazlarının değişmesi,
 • Karantina sahası ve geçici depolama kuyusu ile ilgili değişiklikler,
 • Metal hurda malzemede yapılan ölçümlerde doz hızı 2 mR/saat (20 µSv/saat) değerinden fazla seviyelere ulaştığı durumlar,
 • Kapalı radyoaktif kaynak bulunması,
 • Belge sahibine ait bilgilerin (unvan ve iletişim bilgilerinin) değişmesi.

Kurumumuzca verilen, geçerli bir radyasyon ölçüm sistemi uygunluk belgesinin (RÖSUB) yenilenmesi için uygunluk belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki üç ay içerisinde uygunluk belgesi başvurusu yapılması gerekmektedir.

E-devlet başvuru sayfasına www.türkiye.gov.tr ulaşabilirsiniz. Bakınız 3.4.

Uygunluk belgesi yenileme başvurusu yeni başvuru gibi değerlendirilir. Bakınız 3.5.

https://ndk.org.tr internet sayfamızdan aşağıda adımları takip ederek ulaşabilirsiniz.

> Hizmetlerimiz > Radyasyondan Korunma İşlemleri

Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi - https://www.ndk.org.tr/dozimetri-hizmeti-verecek-kuruluslarin-yetkilendirilmesi

Radyasyon Ölçüm Sistemleri Uygunluğuna İlişkin Yetkilendirme - https://www.ndk.org.tr/radyasyon-olcum-sistemleri-icin-yapilacak-yetkilendirmeler

Uluslararası Gözetim Şirketleri - https://www.ndk.org.tr/uluslararasi-gozetim-sirketlerinin-yetkilendirilmesi


Faaliyetlerinizi durdurmalı ve yeni başvuru yapmalısınız. Bakınız 3.5.

Faaliyetlerinizi durdurmalı ve yeni RKG’ye ait belgeler ile yeni RKG’nin iletişim bilgileri Kurum’a sunulmalıdır.

Kuruluşun yeni unvanının yer aldığı ticaret sicil gazetesinin ilgili sayısı ile yeni iletişim bilgileri Kurum’a sunulmalıdır.

E-devlet üzerinden adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti Kurum’a sunulur.

Faaliyetlerinizi durdurmalı ve yeni başvuru yapmalısınız. Bakınız 3.5.

Uygunluk belgesinin geçerlilik süresi dolmadığı takdirde uygunluk belgesinin yeniden düzenlenmesi işlemi yapılmalıdır.

 • Belge sahibinin talebi,
 • Belge sahibinin değişmesi,
 • İncelemede tespit edilen uygunsuzluğun verilen süre içerisinde giderilmemesi,
 • Yerinde inceleme ve başvuru sırasında Kurum’a yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespit edilmesi.

Kurum’a bildirim yapılır ve uygunluk belgesi iptal edilir.

Bir kuruluş tarafından alınan uygunluk belgesi başka bir kuruluşa devredilemez. Bu uygunluk belgesi, Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

Faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş olan ve varsa Kurum tarafından belirlenen ek şartları sağlayan kuruluşlardan temin etmek gerekmektedir.

Bakınız 11.2.

Yerinde inceleme sonucunda uygunluk koşullarına uyulmadığının, yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda uygunsuzlukların giderilmesi için en fazla 3 (üç) ay süre verilir. Uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesise ithal metal hurda girişi yapılmasının uygun olmadığı TAEK tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

Uygunluk belgesi kuruluşa resmi yazı olup, herhangi bir ek bandrollü uygunluk belgesi gönderilmemektedir.

Nükleer tesislerde işletici personel yetki belgesi almak için gerekli bilgi ve belgeler için bkz.

https://www.ndk.org.tr/nukleer-tesislerde-calisacak-personelin-yetkilendirilmesi-icin-gerekli-basvuru-belgeleri

Nükleer tesislerde işletici personel yetki belgesi belirli bir tesise ve/veya o tesise ait üniteye verilir. Başka bir tesiste görev yapmak isteyen kişiler için yeniden yetki belgesi başvurusu yapılması gerekmektedir.

Kuruluş, işletici personeli için başvuru belgeleri her aday için ayrı ayrı hazırlanmak koşuluyla toplu başvuruda da bulunabilir.

Araştırma reaktörü işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatör) için hizmet bedeli için bkz.

https://www.ndk.org.tr/islem-ve-hizmet-bedelleri

Kuruluş, yeterlik sınavını başarıyla geçmiş olan işletici personel adayları için yeterlik sınavı tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yetkilendirme başvurusunda bulunur.

Evet. Kıdemli operatör yetki belgesi sahibi kişiler, yetki aldıkları tesis için daha önce operatör yetki belgesine sahip oldukları alanda operatör olarak da görev yapabilirler. Ancak, hiçbir işletici personel işletme anında birden fazla görev veya sorumluluk üstlenemez.

Hayır. Hiçbir işletici personel işletme anında birden fazla görev veya sorumluluk üstlenemez.

İşletici personelin yetki belgesi geçerlilik süresi dolmadan en az üç ay önce Kuruluş yenileme için Kuruma başvurur.

İmalatçı Onayı almak için NDK’ye yapılacak başvurular için gerekli bilgi ve belgeler için bkz.

https://www.ndk.org.tr/imalatci-onayi-basvuru-belgeleri-ve-basvuru-rehberi

Akkuyu Nükleer Santrali’ne yönelik olarak ekipman ve yarı mamullerin imalatına ilişkin düzenleyici kontrol, Nükleer Düzenleme Kurulunun 5/10/2022 tarihli ve 2022-61/4 sayılı kararı ile 20/9/2023 tarihli ve 2023-76/4 sayılı kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Buna istinaden;

 • Sınırlı Çalışma İzni koşulu olarak belirlenmiş 49 ekipmanın ve bunlardan Güvenlik Sınıfı 1 olanların yarı mamullerinin,
 • Güvenlik Sınıfı 1 olan diğer ekipman ve yarı mamullerinin,
 • Güvenlik Sınıfı 2 ve 3 olan ekipmanın,

onaylı imalatçılarda imal ettirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamdaki imalatçılar İmalatçı Onay Belgesi almakla yükümlüdür.

İmalatçı onay belgesi almak isteyen yabancı firmalar başvuru ücretlerini Amerikan Dolar ($) döviz cinsinden yatırmak zorundadır. Ancak mücbir sebeplerin olması ve Kurumun uygun bulması halinde başvuru ücreti TL cinsinden yatırılabilecektir. Başvuru ücretinin TL olarak yatıracak yabancı firmalar için hizmet bedeli ödemesi, ödemeyi gerçekleştirmek istenen tarihteki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları (USD) günlük efektif satış kuru (Efektif Satış) üzerinden TL olarak Kurum banka hesabına gerçekleştirilmesi gerekmektedir. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları (USD) günlük efektif satış kuru bilgisi için Web sitesini aşağıda bulabilirsiniz;

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Exchange+Rates/Indicative+Exchange+Rates

Türk Lirası için Kurumun banka hesap bilgileri:

Alıcı Adı: Nükleer Düzenleme Kurumu (Nuclear Regulatory Authority)

Alıcı Adresi: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Banka: T.C. Ziraat Bankası

Banka Bölümü: T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube

Hesap Türü: TL Hesabı

BIC/SWIFT Kodu: TCZBTR2A

IBAN: TR10 0001 0017 4588 3930 2750 04

Nükleer Düzenleme Kurumu Banka Hesap Bilgileri:

Receiver Name: Nükleer Düzenleme Kurumu (Nuclear Regulatory Authority)

Receiver Address: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Bank: T.C. Ziraat Bank

Bank Division: T.C. Ziraat Bank Kamu Kurumsal Şube

Account Type: USD Account

IBAN: TR 37 0001 0017 4588 3930 2750 03

BIC/SWIFT Code: TCZBTR2A


Nükleer tesisler için nükleer yapı denetim kuruluşu yetki belgesi almak için NDK’ye yapılacak başvurular için gerekli bilgi ve belgelere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.ndk.org.tr/yetkilendirme-icin-gerekli-basvuru-belgeleri-ve-basvuru-rehberi

Nükleer yapı denetim kuruluşu yetki belgesi almak isteyen yabancı firmalar başvuru ücretlerini Amerikan Dolar ($) döviz cinsinden yatırmak zorundadır. Ancak mücbir sebeplerin olması ve Kurumun uygun bulması halinde başvuru ücreti TL cinsinden yatırılabilecektir. Başvuru ücretinin TL olarak yatıracak yabancı firmalar için hizmet bedeli ödemesi, ödemeyi gerçekleştirmek istenen tarihteki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları (USD) günlük efektif satış kuru (Efektif Satış) üzerinden TL olarak Kurum banka hesabına gerçekleştirilmesi gerekmektedir. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları (USD) günlük efektif satış kuru bilgisi için Web sitesini aşağıda bulabilirsiniz;

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/Statistics/Exchange+Rates/Indicative+Exchange+Rates

Türk Lirası için Kurumun banka hesap bilgileri:

Alıcı Adı: Nükleer Düzenleme Kurumu (Nuclear Regulatory Authority)

Alıcı Adresi: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Banka: T.C. Ziraat Bankası

Banka Bölümü: T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube

Hesap Türü: TL Hesabı

BIC/SWIFT Kodu: TCZBTR2A

IBAN: TR10 0001 0017 4588 3930 2750 04


Nükleer Düzenleme Kurumu Banka Hesap Bilgileri:

Receiver Name: Nükleer Düzenleme Kurumu (Nuclear Regulatory Authority)

Receiver Address: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Bank: T.C. Ziraat Bank

Bank Division: T.C. Ziraat Bank Kamu Kurumsal Şube

Account Type: USD Account

IBAN: TR 37 0001 0017 4588 3930 2750 03

BIC/SWIFT Code: TCZBTR2A

Nükleer tesislerin yetkilendirilmesine ilişkin bilgilere https://www.ndk.gov.tr/nukleer-tesislerin-yetkilendirilmesi sayfasından ulaşabilirsiniz.

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

İnternet Sayfası: www.ndk.org.tr

Adres: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Telefon: (312) 289 93 00

E-posta: ndk@ndk.gov.tr

İletişim Merkezi: 444 635 6

Dosya