İmalatçı Onayı Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi

Nükleer Ekipman İmalatcılarının Yetkilendirilmesi

Başvuru için gerekli belgeler (Bakınız Not 1):

İmalatçı Onayı almak için NDK’ye yapılacak başvurularda Yönetmelik uyarınca aşağıdaki belgeler sunulur:

Başvuru dilekçesi, (örnek dilekçe - kırmızı ile işaretli kısımlar doldurularak)

 • Madde 9 (a) İmalatçının aktif ve kayıtlı ticari faaliyet yürüttüğünü gösteren resmî belgeler,
 • Madde 9 (b) İmalatçının, şirketi temsile yetkili kişileri gösteren belgeleri ile bu kişilerin imza beyannamesi veya sirküleri,
 • Madde 9 (c) İmalatçının ISO 9001 veya uluslararası düzeyde geçerli bir kalite yönetim sistem belgesi,
 • Madde 9 (ç) Türk Akreditasyon Kurumundan alınan, kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmiş olduğunu gösterir yazı, (Bakınız Not 2)
 • Madde 9 (d) İmalatçının; organizasyon yapısı, birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, teknik personelinin yeterlilikleri ve vasıflandırma gerekleri ile tedarik yönetim ve kontrol sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren kalite el kitabı ve ilgili prosedürleri,
 • Madde 9 (e) Başvurulan onay kapsamında yer alması talep edilen ekipman listesi (Bakınız Not 3),
 • Madde 9 (f) Listede yer alan ekipmanın tipi, özellikleri ve güvenlik sınıfını, bu ekipmanın imalat sürecinde kullanılan yürürlükteki mevzuat, kod ve standartların listesini, varsa sertifika ve işaretlerini, imalat yapılacak tesise ilişkin bilgileri, yapılacak iş kapsamında imalatçının altyapısının yeterliliğini, yazılım da dâhil olmak üzere üretim sistemlerini, teçhizatını ve geçmiş tecrübesini içeren bir rapor (Bakınız Not 4),
 • Madde 9 (g) Hizmet bedelinin ödendiğine ilişkin banka dekontu, (Bakınız Not 5)
 • Madde 9 (ğ) Varsa imalatçının ilgili faaliyete ilişkin diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından almış olduğu yetki belgeleri.

NOTLAR :

1. Dokümanlar basılı ve elektronik kopya ile Nükleer Düzenleme Kurumuna gönderilecektir. Elektronik kopya üzerinde arama yapılabilir nitelikte olmalıdır.

Alıcı Adı: Nükleer Düzenleme Kurumu

Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı

Alıcı Adresi: Devlet Mahallesi, 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90-312-289 93 00

Fax: +90-312-293 47 19

web: www.ndk.gov.tr

2. Madde 9 (ç)’de belirtilen doküman, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) alınacaktır.

Başvuru prosedürü ve ücretlendirme bilgisi için iletişim bilgileri:

Türk Akreditasyon Kurumu

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi, 2125. Sokak, No:1, Çankaya/Ankara/Türkiye

Tel: +90-312-410-82-00

Fax: +90-312-410-83-00

web: www.turkak.org.tr

3. Ekipman listesi, imzalı ve kaşeli olarak, üretilecek ekipmanın her biri ayrı bir satırda olacak ve ilgili mevzuatına (Rusya Federasyonu için OPB-88/97 gibi) göre güvenlik sınıfını (OPB-88/97 uyarınca 1, 2, 3 veya 4 şeklinde gibi) gösterecek şekilde sunulmalıdır. Listeye başvuru sahibi tarafından ekipmana ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler de ayrı sütunlarda eklenebilir. Örnek:

[Güvenlik Sınıfı] [Gerekli görülebilecek diğer bilgiler]

Ekipman x ….. …..

Ekipman y ….. …..

4. Yönetmelik kapsamında sunulması beklenen rapor, aşağıdaki koyu yazılı olanların her birini ayrı başlıklar halinde içerecek şekilde kapsamlı ve tek bir rapor olarak hazırlanmalıdır.

İmalatçının sahip olduğu ve imalatın gerçekleştirileceği tesis adresleri başvuru yazısında veya Raporun bu bölümünde açıkça belirtilmelidir.
 • Listede yer alan ekipmanların tipi ve özellikleri: Bu kısımda, nükleer tesisler için başvuru kapsamında üretilmesi planlanan ekipmanın başlıca özellikleri belirtilmelidir.
 • Ekipmanın imalat sürecinde kullanılan yürürlükteki mevzuat, kod ve standartlar: Bu başlık altında, ekipman imalatında kullanılan mevzuat ve IEC, TS EN, GOST gibi ilgili kod ve standartlara ilişkin bilgi verilmelidir.
 • Varsa sertifika ve işaretler: Bu başlık altında, imalatçının varsa sahip olduğu sertifikalar ve işaret yetkileri belirtilmelidir. Ayrıca, nükleer tesisler için başvuru kapsamında üretilmesi planlanan ekipman üzerinde kullanılan işaretler ve ekipman ile ilgili sertifikalar belirtilebilir.
 • İmalat yapılacak tesise ilişkin bilgiler:
 • İmalatçının sahip olduğu ve imalatın gerçekleştirileceği tesis adresleri başvuru yazısında veya Raporun bu bölümünde açıkça belirtilmelidir.
 • Bu kısım; tesisin konumuna, kapladığı alana, imalat hattının ve departmanların yerleşim planına (layout), imalat hattının kapasitesine, iş akış diyagramına ve departmanlarda yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgileri içermelidir.

Yapılacak iş kapsamında imalatçı alt yapısının yeterliliği, yazılım da dâhil olmak üzere üretim sistemleri, teçhizatı ve geçmiş tecrübesi: Bu kapsamda,

 • Alt yapı ile ilgili olarak;
(a) Mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışan sayısı, vardiya sayısı, özel proseslerde görev alan personel listesi ve bunlara ait sertifika isimleri, sertifika geçerlilik tarihleri (Örneğin, kaynak personelinin sertifikaları, tahribatsız muayene personelinin sertifikaları, yüksek gerilimde çalışan personele ait sertifikalar vb.),
(b) İmalat parkurunda bulunan makineler ile test ve ölçüm cihazlarının kapasiteleri, tipi, modeli ve gerekli görülen diğer özellikleri, laboratuvar var ise buradaki ölçüm ve test cihazlarının kapasiteleri, tipi, modeli ve gerekli görülen diğer özellikleri ile son kalibrasyon tarihleri ile bir sonraki kalibrasyon tarihleri sunulmalıdır.
 • Yazılım altyapısı kapsamında; imalat sürecinde, iş akış sürecinde ve kalite yönetim sistemlerinde kullanılan yazılımlara ilişkin bilgiler sunulmalıdır.
 • Nükleer tesisler için başvuru kapsamında üretilmesi planlanan her bir ekipman için imalat sürecindeki aşamaları belirten iş akış şemaları sunulmalıdır.
 • Geçmiş tecrübe başlığı altında daha önce yer aldığı benzer nitelikteki projelere ve imal ettiği ekipmana ilişkin bilgi sağlanmalıdır.

Alt Not: Raporun ve diğer belgelerin imzalı ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Ayrıca firmaya ait bir tanıtım sunumu veya broşürün sunulması faydalı olacaktır. Dosyaların elektronik halinin, üzerinde arama yapılabilir nitelikte olması önemlidir.

5. Başvurunun gözden geçirme ve değerlendirme sürecinin resmî olarak başlayabilmesi için hizmet bedelinin Kurum banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Yerli imalatçılar için başvurular e-devlet altyapısı üzerinden alınmakta ve tahakkuk belgesi oluşturularak ödeme yapılmaktadır.

6. İmalatçı onay sürecine ilişkin bilgi almak için imalatci@ndk.gov.tr adresi ile irtibata geçiniz.

İşlem ve Hizmet Bedelleri

Dosya