Radyasyon Ölçüm Sistemleri için Yapılacak Yetkilendirmeler

Radyasyondan Korunma İşlemleri

95 sayılı “Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” nin 18 inci maddesinde; Kurum tarafından belirlenen radyasyondan korunmaya yönelik hizmet verecek gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasına etki edebilecek faaliyetler için uygunluk ölçütleri belirlemek ve onaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Radyasyondan Korunma Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Bu doğrultuda radyasyon ölçüm sistemlerinin uygunluk değerlendirmesi ve uygunluk belgesi alınmasına ilişkin hususlar 7/4/2016 tarihinde yürürlüğe giren Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu mevzuatın güncellenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup mevcut durumda bu dokümanlarda Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapılan atıflar Nükleer Düzenleme Kurumuna yapılmış kabul edilerek ilgili yetkilendirme faaliyetleri sürdürülmelidir.


METAL HURDALARDA RADYOAKTİVİTE İZLEME VE RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN KILAVUZ için tıklayınız.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ  

Başvuru Belgeleri

  • Radyasyondan Korunma Görevlisi ve Kuruluş Yetkili Kişisine Ait Taahhütname Yazısı (Şablon buradan indirilebilir. Bu yazının Radyasyondan korunma görevlisi (RKG) ve Kuruluş Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra e-başvuruda istenen alana yüklenmesi ve imzalı asıl belgenin de Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanlığına posta ile gönderilmesi gerekmektedir.)
  • Sabit Radyasyon Ölçüm (SRÖ) ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm (TRÖ) cihazlarının teknik özelliklerini gösteren belgeler.
  • SRÖ ve TRÖ cihazlarına ait geçerli kalibrasyon belgeleri.
  • Radyasyondan korunma görevlilerine ait ön lisans veya lisans diploma sureti, özgeçmiş ve Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma (RÖRK) kursuna ait başarı belgeleri.
  • SRÖ cihazlarının, karantina sahalarının ve geçici depolama kuyusunun tesis içerisindeki yerlerini gösterir krokiler (Tümünün kroki üzerindeki yerleri, açık ve anlaşılır olarak belirtilmelidir).

NOT: Başvurular E-Devlet üzerinden yapıldığı için ayrıca yetkili kişi tarafından imzalı ve kaşeli başvuru dilekçesinin tarafımıza ulaştırılması uygulaması sona ermiştir.

Dosya