Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Ekipman İmalatçılarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (ç) bendine istinaden Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlere ilişkin Kurum tarafından belirlenen ekipman imalatı yapan kişiler için Kurumdan yetki belgesi alınması zorunludur.

17/3/2023 tarihli ve 32135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi beşinci fıkrası (ç) bendine istinaden imalat izni alan Kuruluş güvenlik açısından önemli ekipmanın imalatını Kurumdan yetki belgesi almış imalatçılarda yaptırır. Aynı maddenin altıncı fıkrası (a) bendine istinaden Kurumun uygun görüşüne tabi ekipmanın imalatı kapsamında Kuruluş yarı mamullerin imalatını da Kurumdan yetki belgesi almış imalatçılarda yaptırır.

İmalatçı Onayına ilişkin işlemler 28 Mayıs 2015 tarihli ve 29369 sayılı Nükleer Tesisler için Ekipman Tedarik Sürecine ve İmalatçıların Onaylanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

Kimler Bu Onayı almak zorundadır:

Akkuyu Nükleer Santraline yönelik olarak ekipman ve yarı mamullerin imalatına ilişkin düzenleyici kontrol, ekte yer alan Nükleer Düzenleme Kurulunun 5/10/2022 tarihli ve 2022-61/4 sayılı kararı ile 20/9/2023 tarihli ve 2023-76/4 sayılı kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Buna istinaden;

  • Sınırlı Çalışma İzni koşulu olarak belirlenmiş 49 ekipmanın ve bunlardan güvenlik sınıfı 1 olanların yarı mamullerinin,
  • Güvenlik sınıfı 1 olan diğer ekipman ve yarı mamullerinin,
  • Güvenlik sınıfı 2 ve 3 olan ekipmanın,

onaylı imalatçılarda imal ettirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamdaki imalatçılar İmalatçı Onay Belgesi almakla yükümlüdür.Dosya