Paket ve Patlayıcı/Kaçak Madde Kontrol

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:

  • Sabit x-ışını paket/bagaj kontrol cihazları
  • Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazları
  • Ni-63, Am-241, Ba-133, Sr-90 radyoaktif kaynaklı kaçak madde tespit dedektörleri


Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

4

Yeni radyasyon kaynağı

Devir/satın alınan radyasyon kaynağı

Lisans vize süresinin aşılması

Yer değişikliği yapılmış radyasyon kaynağı

(1), (2), (3), (11)

(1), (2), (3), (11)

(1), (2), (3), (11)

(1), (2), (3), (4), (11)

5

Lisans vize süresi içinde

(4)

6

7

8

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin, belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(2), (4)

(1), (4)

(4), (5)

10

11

12

13

14

Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapılması

Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazın kullanım dışı yapılarak depoya kaldırılması

Radyasyon kaynağının hurdaya (HEK’e) ayrılması

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderilmesi

Radyoaktif kaynak veya radyoaktif kaynak içeren cihazın atık tesisine gönderilmesi

(4), (10)

(7), (10)

(7), (11)

(7), (12)

(7), (13)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS);

a) X-ışını paket/bagaj kontrol cihazı ise

i. Cihazın güvenli çalışma koşullarına ilişkin üretici/dağıtıcı firmadan alınacak eğitim belgesi sureti veya

ii. Radyasyondan korunma konusunda düzenlenen katılım veya başarı belgesi (Dipnot I) sureti

b) Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazı ise “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)" (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

c) Radyoaktif kaynaklı cihaz ise fen bilimleri veya mühendislik bölümü lisans diploması sureti veya “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma (EURK)" (Dipnot I) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti

(2) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

d) Apartman/Site/Plaza vb. yerler ise tanımlayıcı karar defteri sayfaları nüshası

(3) Mobil x-ışını patlayıcı tespit cihazları için güvenlik donanımı (Dipnot II)

(4) Lisans belgesi aslı

(5) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(6) Radyasyon kaynağının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(7) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(8) Radyoaktif kaynak içermeyen x-ışını cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(9) Radyoaktif kaynak içeren cihazın mahrecine gönderildiğini gösteren belge (konşimento vb.)

(10) TENMAK Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü radyoaktif atık işleme ve depolama birimi tarafından düzenlenen radyoaktif atık teslim tutanağının sureti

(11) Radyasyondan korunmayı sağlayıcı çalışma talimatları (Buradan ulaşılacak kılavuzdan faydalanılabilir.)DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

(II) Lisans başvurusu akabinde Kurumumuzca yerinde yapılacak radyasyon kontrolü neticesinde gerekli görülmesi halinde, ilave donanım (radyasyon ölçüm cihazı, dozimetre, paravan vb.) istenilebilir. Belirlenecek donanımın temini akabinde lisans belgesi düzenlenir.

Dosya