Nükleer Yapı Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Nükleer Tesislere İlişkin İşlemler

5/3/2022 tarihli ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası (d) bendi uyarınca Kurumdan yetki belgesi alınması zorunlu olan hususlar arasında üçüncü taraf gözetimi yapan şirketler de yer almaktadır. Bu kapsamda, nükleer santrallerin yapı denetim faaliyetlerinde yer alacak kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

  1. Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleriyle uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak kurulması amacıyla Kurucu tarafından yaptırılacak denetimler ve bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetimi kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını ve nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin kapsamı 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülmektedir.
  2. Yetkilendirilen nükleer yapı denetimi kuruluşları için düzenlenen yetki belgeleri ile birlikte bu belgelerin bütünleyici eki olarak yetki koşulları belirlenecektir.
  3. Kurum, yetkilendirdiği kuruluşları ve kapsamlarını Kurumun internet sayfasında ilan yoluyla duyurur.
  4. Nükleer yapı denetim kuruluşları, Kurumdan almış oldukları yetkinin kapsamına uygun alanlarda ve yetki koşulları çerçevesinde, Kurucu (Nükleer tesis kurmak üzere Kurum tarafından kendisine izin/lisans verilmiş tüzel kişi) ile imzaladığı hizmet sözleşmesi kapsamında denetim işleri yapabilirler.
  5. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapı denetimi kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar, bu Kanunun “Sorumluluklar ve yapılamayacak işler” başlıklı 3 üncü maddesinin son fıkrasının “Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.” hükmü uyarınca başka ticari faaliyette bulunamazlar. Bu nedenle, Nükleer Düzenleme Kurumundan yetki belgesi alacak kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları/alacakları yetkiyi kaybedebilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimlerinden alınabilir.
  6. 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 17/3/2023 tarih ve 32135 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nükleer Tesisler İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası, 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bağımsız gözetim şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar; nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesine sahip nükleer yapı denetim kuruluşlarının nükleer tesislerin işletmeye alma sürecindeki faaliyetlerin denetiminde yer almak istemeleri hâlinde yetki belgelerinin geçerlilik süresiyle sınırlı olmak üzere, Kuruluşun işletmeye alma sürecine ilişkin deneyimini gösteren bilgi ve belgeleri ile işletmeye alma denetimlerinde kullanılacak prosedür ve formlarını sunarak yeterliklerini göstermeleri durumunda bahse konu nükleer yapı denetim kuruluşlarının yetki koşullarına işletmeye alma denetimlerinin dahil edilmesine karar verilmiştir.


Yetkilendirme İçin Gerekli Başvuru Belgeleri ve Başvuru Rehberi  

Yetki Belgesi Alan Nükleer Yapı Denetim Kuruluş Listesi  

Dosya