Nükleer Tıp

Lisans (Radyasyon Uygulamaları)

KAPSAM:
  • PET, PET/CT, PET/MR, SPECT, SPECT/CT Cihazlarının Kullanıldığı Üniteler 
  • Yataklı Tedavi Üniteleri

Başvuru yapılmak istenen işlem türüne tıklayarak ilgili e-Devlet başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

YAPILACAK İŞLEM

GEREKLİ BELGELER

1

2

3

Yeni ünite

Devir/satın alınan ünite

Lisans vize süresinin aşılması

(1), (2), (3), (5), (6), (15)

(1), (2), (3)(5), (6), (15)

(1), (2), (3), (5), (6), (15)

4

Lisans vize süresi içinde

(2), (3), (7), (15)

5

6

7


8

9

Ünitedeki odaların yerinin/ boyutunun değişmesi veya oda eklenmesi

Yeni sentez/ sağım hücresi eklenmesi

Mevcut görüntüleme odasındaki SPECT/CT cihazının SPECT/CT ile veya PET/CT cihazının PET/CT ile değiştirilmesi

Mevcut görüntüleme odasındaki SPECT cihazının SPECT/CT ile veya PET cihazının PET/CT ile değiştirilmesi

Tedavi amaçlı kullanılan radyofarmasötiklerde değişiklik yapılması

(2), (4), (15)

(2), (4), (7)

(2), (4), (10), (11), (12)

(2), (4), (7)

(2), (4), (7), (14), (15)

10

Mevcut görüntüleme odasındaki cihazın SPECT iken SPECT ile veya PET iken PET ile değiştirilmesi durumları

(3)

11

12

13

Kuruluş unvanının değişmesi

Radyasyondan korunma sorumlusunun (RKS) değişmesi

Adresin belediye vb. tarafından değiştirilmesi

(7), (6)

(1), (2), (7), (15)

(7), (8)

15

16

Görüntüleme cihaz/ cihazlarının bulunduğu ünitenin kapatılması/taşınması/ satış-devir işlemleri

Yataklı tedavi ünitesinin kapatılması/taşınması/ satış-devir işlemleri

(7), (9), (10), (11), (12), (13)

(7), (13)

MÜRACAAT BELGELERİ(1) Radyasyondan korunma sorumlusu (RKS); (Dipnot I)

a) Nükleer tıp uzmanı ise uzmanlık belgesi sureti

b) Fizikçi, kimyager, fizik mühendisi, kimya mühendisi veya nükleer enerji mühendisi ise;

-Diploması sureti ve Nükleer Tıpta Radyofarmasötikler ve Radyasyondan Korunma (NTRK) konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge sureti (Dipnot II) veya,

-Diploması sureti ve nükleer tıp uygulamaları/radyofarmasötik üretimine yönelik alınan dersleri ve içeriklerini gösteren onaylı belge

a) PET, PET/CT ve Yataklı tedavi üniteleri için; Kurumumuzdan alınmış olan proje uygunluk raporu doğrultusunda hazırlanan 1/100 ölçekli mimari onaylı proje

(4) Ünitede yapılan değişikliği gösteren;

a) Kurumumuzdan alınmış olan revize proje uygunluk raporu doğrultusunda hazırlanan 1/100 ölçekli mimari onaylı proje,

b) Dipnot III’te belirtilen koşullarda ise 'Teşhis ve Ayakta Tedavi Ünitesinin Yerleşim Planında Bulunması Gereken Hususlar’a göre hazırlanmış 1/100 ölçekli mimari onaylı proje

(5) PET/CT, PET/MR ve SPECT/CT uygulamaları için lisans başvurusu yapan özel kuruluş ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden cihaz planlaması kapsamında alınmış uygunluk yazısı

(6) Lisans başvurusu yapan;

a) Gerçek kişi ise vergi levhası sureti

b) Özel kuruluş ise güncel ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

c) Dernek ve vakıf ise ana kuruluşu gösteren belge

(7) Lisans Belgesi Aslı

(8) Adres değişikliği ile ilgili belediye vb. kuruluştan alınan belge sureti

(9) Görüntüleme ve ölçüm cihazlarının kalite kontrol / kalibrasyonunda kullanılan radyoaktif kaynakların son durumuna ilişkin bilginin

(10) Görüntüleme cihazının satış veya devrinin yapıldığı kuruluşun adı, açık adresi ve gerekli irtibat numaralarının belirtildiği dilekçe

(11) Görüntüleme cihazının depoya kaldırıldığı yerin açık adresinin belirtildiği ve cihazın tekrar kullanımının planlanması durumunda lisans başvurusunda bulunulacağına dair dilekçe

(12) Görüntüleme cihazının hurdaya (HEK’e) ayrıldığını gösteren tutanak sureti

(13) Nükleer tıp ünitesinin kapanması durumunda, "Nükleer Tıp Ünitelerinin İşletmeden Çıkarılması İşlemlerine İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-025)"e göre gerekli işlemler yapılacaktır.

(14) Yeni radyoizotop eklenmesi durumunda radyoizotopa yönelik çalışma prosedürü eklenmiş güncel radyasyondan korunma programı

(15) RSGD-KLV-023 EK-1 Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoaktif Kaynakların Emniyet Planı Formatı ("Nükleer Tıpta Kullanılan Radyoaktif Kaynakların Emniyetine İlişkin Kılavuz (RSGD-KLV-023)"e göre işlem yapılacaktır)DİPNOTLAR:

(I) Radyasyondan korunma sorumlusu olarak en az 1 kişi bildirilmelidir. RKS olarak bildirilen kişi/kişiler başka bir Kuruluşta veya aynı Kuruluşun başka bir şubesinde RKS olarak görev alamaz.

(II) Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

(III)
a) SPECT ve SPECT/CT ünitelerinde,
b) PET/CT ünitelerinde görüntüleme cihazının aynı odada PET/CT iken PET/CT ile değiştirilmesi halinde,

c) Yataklı tedavi ünitelerinde Lu-177, In-111, Ra-223, Y-90 vb. radyoizotop tedavileri var olan I-131 tedavi odalarında yapılacaksa ve sıvı radyoaktif atık tank sayısının, tank kapasitesinin veya tankların yerinin değişmesi durumunda,

revize proje uygunluk raporu alınması zorunlu değildir. Ancak ünitenin yerleşim planı kapsam değişikliği başvurusu esnasında değerlendirilecektir.

(IV) Nükleer tıp ünitelerine ait sıcak alanlarda X-ışını kemik yoğunluk ölçüm cihazının kullanımına izin verilmemektedir.

Dosya