İmalat, Bakım, Onarım veya Kaynak Değişimi

Radyasyon Kaynakları İşlemleri

1. Kuruluş bünyesindeki, kaynak değişim faaliyetlerinin yapılacağı bölüm ile kaynak değişim hücresinin oda içindeki yerleşimini, zırhlamaya* ilişkin bilgileri, bitişik tüm alanların gösterildiği ve aşağıdaki hususların belirtildiği mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli),

a) Kaynak değişim işlemlerinin gerçekleştirileceği hücrenin oda içindeki yerleşim durumu,

b) Kaynak değişim hücresinin bulunduğu odanın ve radyoaktif kaynakların geçici bekletileceği yerin kapılarının, duvarlarının, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3)

c) Kaynak değişim hücresinin bulunduğu odanın ve radyoaktif kaynakların geçici bekletileceği yerin bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri (kapalı alanın alt, üst ve yan alanların ne amaçla kullanıldığı ve eğer personel bulunacaksa hangi amaçla bulunacağı)

2. Kaynak değişimi yapılacak cihazların teknik özellikleri ve kullanım amacını belirten açıklayıcı bilgi ve katalog,*Çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmaması sağlanmalıdır.

18.06.2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurularak, Kurumumuz tarafından düzenlenen Bakım Onarım Kurma Sökme Değiştirme Lisansına ilişkin yetkilendirme prosedürü yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

1- Bakım ve onarım faaliyetlerinin, Kurumumuzdan kullanma ve bulundurma lisansı alınmış olan cihazların bulunduğu mekanda yapılması halinde; teknik servislerince verilen bakım ve onarım hizmetleri sırasında radyasyona maruz kalınmasına karşı, cihazların kullanma ve bulundurma lisansı sahibi (yetkilendirilen kişi) ile bakım ve onarımı gerçekleştiren (yüklenici) sorumluluğunda radyasyondan korunmanın temin edilerek, gerekmesi halinde Yönetmeliğin beşinci maddesi hükümleri çerçevesinde dozimetre ve ilave koruyucu ekipman kullanımını da içerecek şekilde tedbir alınması gerektiğinden, bakım, onarım, kurma, sökme ve değiştirme işlemini gerçekleştiren kuruluşlara Kurumumuz tarafından lisans düzenlemesi uygulamasına son verilmiştir.

Daha önce bu kapsamda alınmış olan bakım, onarım, kurma, sökme ve değiştirme işlemlerine ilişkin lisansların geçerlilik süresi dolduğunda, lisans süresi uzatılmayacak ve yeni lisans tanzimine gidilmeyecektir.

2- Cihazların imalat veya bakım ve onarım faaliyetlerinin fabrika, imalathane, atölye ve benzeri mekanlarda yapılması halinde; bu cihazların imalat veya bakım ve onarımlarının ve kaynak değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında radyasyondan korunmanın teminine yönelik bu işlemi gerçekleştiren kuruluşlara Kurumumuz tarafından lisans düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir. Ancak, söz konusu lisans radyasyondan korunmanın teminine yönelik olup teknik servis hizmeti yetkinlik/yeterlilik belgesi olarak kullanılamaz.

1. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile

a. radyasyondan korunma konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge** sureti,

b. imalat, bakım, onarım veya kaynak değişim faaliyetleri kapsamında taşımaya yönelik faaliyet gösterilmesi halinde radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge** sureti,

2. Kaynak değişim faaliyetlerinde görev alacak personelin radyasyondan korunma konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge** sureti,

3. Radyasyondan Korunma Programı,

4. İmalat, bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathanelere ilişkin yerleşim durumu ve bitişik alanların (alt, üst ve yan) hangi amaçla kullanıldığını gösteren iki (2) adet kroki,

5. Kaynak değişim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathaneler için Proje Zırhlama Uygunluk Raporu’na*** göre hazırlanmış 1/100 ölçekli iki (2) adet onaylı mimari proje,

6. Kapalı radyoaktif kaynak içeren cihazların imalat, bakım, onarım veya kaynak değişim faaliyetleri için cihaz/kaynakların geçici olarak bekletileceği yerin vaziyet planı ve geçici bekletme yeri ile içerisindeki radyoaktif kaynakların emniyetinin nasıl sağlanacağına dair detaylı bilgi,

7. Radyoaktif kaynak/kaynak içeren cihaz taşımacılığı yapacak olan tüm araç sürücülerinin, Sınıf 7 malzemeleri taşımaya yönelik tehlikeli madde taşımacılığı sürücü mesleki yeterlilik belgesi (SRC5) veya radyoaktif madde taşımacılığına yönelik ADR sertifikası sureti ve radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda eğitime katılım belgesi sureti,

8. Lisans başvurusu yapan;

a. Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti

b. Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü
* Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

** Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

*** Endüstriyel radyografi cihazlarının kaynak değişim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, atölye veya imalathanelerin projesi için Kurumdan zırhlama uygunluk raporu almak zorunludur.

1- LİSANS BELGESİ ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK

a) Radyasyondan Korunma Sorumlusu Değişikliği

  1. Kuruluş bünyesinde radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin* fen bilimleri veya mühendislik diploması sureti ile radyoaktif madde taşımacılığında radyasyondan korunma konusunda düzenlenen sınavda başarılı olduğuna dair belge** sureti,
b) Kuruluş Unvanının Değişmesi veya Belediye Tarafından Adres Değişikliği

  1. Radyasyondan Korunma Programı,
  2. Lisans belgesi aslı.
  3. Lisans başvurusu yapan;
  • Kuruluşa ait ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası sureti
  • Kuruluşun yetkilisinin imza sirküsü

2- VİZE* Radyasyondan korunma sorumlusu olacak kişinin başka bir kuruluşta radyasyondan korunma sorumlusu olmaması gerekmektedir.

**Radyasyondan korunma eğitimlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Dosya