Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı

Nükleer Düzenleme Kurumu Birimler

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Emniyet ve Güvence Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesiyle şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Radyoaktif maddelerin ihracatı, ithalatı, taşınması ve transit geçirilmesi faaliyetleriyle ilgili güvenlik ve emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime ve yetkilendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • Nükleer güvence kapsamında Kurum tarafından belirlenen madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ithalatı ve ihracatıyla ilgili düzenleyici kontrolün uygulanmasına yönelik olarak bildirime ve yetkilendirmeye ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • Nükleer tesislerde, radyasyon tesislerinde ve radyoaktif atık tesislerinde emniyetin sağlanması amacı ile düzenleyici kontrolün uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Nükleer tesislerde ve diğer ilgili yerlerde nükleer güvence faaliyetlerini yürütmek, ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemini kurmak, işletmek ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda, Kurum tarafından belirlenen görevlerde çalışacak personelin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Emniyet ve nükleer güvence alanında faaliyetleri ve yetkilendirilen kişileri denetlemek ve yerinde incelemek.
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına nükleer güvence denetimlerinde refakat etmek, bahse konu denetimlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda düzenleyici kontrolden çıkarmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda Denetim Dairesi Başkanlığınca olumlu kapatılmadığı bildirilen bulgulara ilişkin güvenlik değerlendirmesi yapmak, uygunsuzlukları belirlemek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Görev ve yetki alanına giren konularda idari yaptırım gerektirebilecek hususları tespit etmek, idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemleri Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek.
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Dosya