Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

December 8, 2023

30 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan Nükleer Düzenleme Kurumu Personel Alımı Giriş Sınavı sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Adaylar, sonuçlarına Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden de ulaşım sağlayabilmektedir.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak itiraz edebilirler.               

Giriş sınavında başarılı olanların, istenilen belgeleri giriş sınav sonuçlarının Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, “Nükleer Düzenleme Kurumu, Devlet Mah. 85. Cad. No.: 5 Çankaya / ANKARA” adresine elden veya posta yoluyla (iadeli taahhütlü) teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

İSTENİLEN BELGELER 

a) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-1)

b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanının Kurum tarafından onaylı örneği.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği.

ç) Son üç ay içerisinde çektirilmiş altı adet, renkli vesikalık fotoğraf.

d) Kişinin memuriyet yapmasına engel bir sabıkasının olmadığına dair yazılı beyanı. (Ek-2)

e) Mal bildirim beyannamesi.(Ek-3)

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasına ilişkin ilgili tarafından doldurulan formlar.(Ek-4)

g) Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı. (Ek-5)

 

Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Başvuru veya işlemler sırasında sahte veya gerçeğe aykırı belge sunduğu ya da beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

 

Dosya Galerisi

Ek-1İndir
Ek-2İndir
Ek-3İndir
Ek-4İndir
Ek-5İndir

Dosya