Dozimetre Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi

Radyasyondan Korunma İşlemleri

7381 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “Bildirimlere ve yetkilendirmelere ilişkin süreçler, yetkilendirme koşulları, başvuru, yetkilerin kapsamı ve geçerlilik süreleri ile yetkinin yenilenmesi, kısıtlanması, askıya alınması, iptali veya daha önce yetkilendirilmiş bir faaliyet için başka bir kişinin yetkilendirilmesine ilişkin hususlar Kurum tarafından ilgili bakanlıkların görüşü alınarak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır. İlaveten 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Kurumun düzenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar belirlenmiş olup ilgili fıkranın (a) bendinde “Çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunması” yer almaktadır. Ayrıca aynı Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Kurumun görev ve yetkileri belirlenmiş ve ilgili fıkranın (c) bendinde “Yetkilendirme yapmak; yetkilendirmelerin teknik, hukuki, idari ve mali kapsam ve koşullarını tanımlamak ve değiştirmek; verilen yetkileri kısıtlamak, askıya almak, sonlandırmak, iptal etmek, yetkilerin süresini belirlemek ve değiştirmek; yetkilendirme için veya sonrasında Kuruma sunulan bilgi ve belgelerin inceleme ve değerlendirmesini yapmak; yapılan değerlendirmeler sonucu verilen yetkinin koşullarını belirlemek ve değiştirmek.” hükmü amirdir.

Bu kapsamda nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyonla çalışanların kişisel dozlarının izlenmesi amacıyla dozimetrelerin dağıtılması, dozların değerlendirilmesi için iade edilmesi, okunması, dozların değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması hizmetlerini verecek kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemler 20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Dozimetri Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Dozimetri hizmeti vermek isteyen kuruluşların; öncelikle dozimetre tipi ve kişisel doz değerlendirme metoduna göre ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilmiş, yeterlilikleri onaylanmış ve düzenli aralıklarla denetleme programına alınarak akredite olmuş olmaları gerekmektedir. Bu aşamayı takiben Kurumumuz tarafından ilgili Yönetmelik gereğince dozimetrelerin dağıtılması, iade edilmesi, okunması, değerlendirilmesi, doz sonuç raporlarının oluşturulması, gerekli kayıtların tutulması ve verilerin Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine aktarılması hizmetlerini vermek üzere kapasiteleri yeterli bulunan kuruluşlara yetki belgesi verilmektedir.

Yetki belgesi için başvuru aşağıdaki bağlantıdan yapılabilir:

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


Dosya